بیماری فیستول

عکس فیستول مقعد

فیستول مقعد چیست؟

فیستول یک ارتباط غیر طبیعی بین دو سطح اپی تلیال بدن می باشد . در مورد فیستول مقعدی (یا فیستول آنال)، دهانه خارجی این مسیر در پوست اطراف مفعد ( آنوس) و دهانه داخلی آن داخل مقعد( آنوس یا رکتوم) قرار دارد. در صورتیکه مسیر فیستول از میان عضله اسفنکتر خارجی بگذرد، فیستول از نوع …

فیستول مقعد چیست؟ ادامه مطلب

عکس درمان فیستول مقعد

درمان فیستول مقعد- معرفی تمام روش های قطعی

ترشح چرکى مزمن از یک منفذ کنار مقعد. مجرائى که مىتوان با لمس یا پروبکردن، ارتباط آن با رکتوم کشف کرد.  ملاحظات کلى  بنا به تعریف، فیستول باید دستکم دو منفذ داشته باشد که توسط مجرائى توخالى بههم متصل شده باشند – برخلاف سینوس که مجرائى با تنها یک منفد است. بیشتر فیستولهاى آنورکتال از …

درمان فیستول مقعد- معرفی تمام روش های قطعی ادامه مطلب

پیمایش به بالا